Reflectint lo que diu la normativa d’inici de curs, als centres ha de figurar un responsable de la coordinació Tac ( normativa ) a banda les funcions i detall de les seves funcions les trobem en les Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC  .

Sempre és bo conèixer el marc legal en els que ens movem i saber quines són les funcions i encàrrecs que te la persona responsable de que planificació d’accions per promoure i
garantir l’ús de la tecnologia per a l’aprenentatge.

Resumint les seves funcions són:

“•  Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar els
professors per a la seva implantació, així com orientar-los sobre la formació en
TAC, d’acord amb el suport dels serveis educatius de la zona.
•  Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i
telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i
d’assistència tècnica.
•  Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos
TIC del centre.
•  Aquelles altres  que  el  director/a  del  centre  li  encomani  en  relació amb els
recursos TIC disponibles.
Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i serveis
del  centre  en  l’ús  de  les  aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives.

Trobareu totes les funcions  en les Orientacions

Tot ho trobareu a la Intranet del Departament ( validació  ATRI)

Anuncis