El DOGC número 6149, publicat el 14 de juny estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Segons destaca el portal Gencat sobre el mateix:

 • El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 3 de setembre.
 • En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 28 de juny o, si no és laborable, el dia laborable immediatament anterior.
 • Les proves extraordinàries de l’ESO i de 1r de batxillerat es realitzaran entre el 2 i 3 de setembre del 2013. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.
 • Els centres de segon cicle d’educació infantil i primària poden establir quatre dies festius de lliure disposició. Els centres d’educació secundària obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà poden establir tres dies festius de lliure disposició.
 • Aquests dies de lliure disposició no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes de cada trimestre. S’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar al servei territorial corresponent.
 • Excepcionalment els Serveis Territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l’aprovació prèvia del consell escolar del centre.

Calendari

 • 12 de setembre del 2012: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil i l’educació primària.
 • 13 de setembre del 2012: inici de les classes als ensenyaments d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

 

 • 19 de setembre del 2012: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d’idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes.
 • Del 22 de desembre del 2012 al 7 de gener del 2013: vacances de Nadal.
 • Del 23 de març a l’1 d’abril del 2013: vacances de Setmana Santa.
 • 21 de juny del 2013: acaben les classes a tots els centres.

 

 

Anuncis