Plana 97 i 97 del document “Baròmetre del Sector tecnològic a Barcelona”. Elaborat per Ctecno, Departament d’Empresa de la Generalitat i Barcelona Activa.

Destaquem:    Apartat 8.2.3.- Recomanacions a l´àmbit educatiu

  • Formació dels professionals en soft skills (**). La formació en competències personals (soft skills) associades al perfil és el factor principal que les empreses valoren a l’hora de seleccionar un candidat (8,5, per davant de les competències tècniques). Destaca especialment la valoració de competències cognitives (resolució de problemes, presa de decisions, etc.) i les competències interpersonals i de gestió (expressió oral, treball en equip, lideratge, etc.).Aquestes competències, però, no reben prou atenció pels plans de formació.
  • Millorar la percepció de l’emprenedoria (*). Realitzar accions formatives per introduir, especialment a les universitats, però també a les escoles, el concepte d’emprenedoria. En bona mesura, els investigadors que realitzen recerca a les universitats no perceben la necessitat de que la seva investigació produeixi riquesa, no sols a ells, sinó a la societat en conjunt.
  • Eliminar la barrera idiomàtica (*). És necessari treballar de manera més intensiva en eliminar la barrera idiomàtica que afecta als professionals. Per una banda, les empreses han de prendre consciència de la importància dels idiomes abans de tenir necessitats concretes, i començant en els processos de selecció. Per altra banda, l’àmbit formatiu (universitats, formació professional, etc.) hauria d’intensificar la seva tasca en aquest àmbit.
  • Potenciar els centres de recerca entre els estudiants. Tot i el prestigi internacional del que gaudeixen alguns dels centres de recerca i laboratoris d’innovació del territori, aquesta realitat no sempre és percebuda per l’àmbit universitari. Convindria establir lligams que permetessin un coneixement més profund, tant per aprofitar els recursos dels centres de recerca, com per captar talent universitari local.
  • Introduir les TIC a l’educació de manera intensiva, per tal de generar una societat amb més valor afegit gràcies al coneixement és fonamental utilitzar les TIC com a palanca de canvi per transformar el sistema educatiu i l’aprenentatge. Això inclou el foment de l’ús tecnològic a les escoles, però també a les empreses que facin recerques relacionades, així com el paper promotor de les Administracions Públiques en el desplegament de fibra òptica, etc.
Anuncis