A l’Edu365.com s’ha publicat un projecte té com a objectiu primordial l’adquisició i consolidació d’estratègies i hàbits de
comprensió oral i lectora. Per arribar a aquesta fita, es proposa la creació de paquets d’activitats al voltant de textos de tipologia diversa i de nivell de dificultat creixent. Aquestes activitats busquen  sobretot que l’usuari/a demostri que ha entès la informació essencial continguda en el missatge.

Per això, s’ha detectat i es provarà de resoldre de manera molt pràctica alguns problemes habituals que dificulten que l’usuari processi correctament la informació: lectura superficial i poc atenta, manca  d’interès en el tema de text, desinformació del context a què es refereix el missatge, pobresa de lèxic, dificultat per oferir expressions sinonímiques…

Disposem d’un paquet d’activitats destinat a diferents nivells:

  • Inicial: el destinatari tipus és alumnat amb poca competència lingüística en català. Els textos són breus i senzills, amb vocabulari elemental i sintaxi simple. Les activitats són fàcils de resoldre i pretenen sobretot la revisió del lèxic i la comprensió de les idees més repetides del text.
  • Intermedi: adreçat a alumnat de CS de primària o dels primers cursos d’ESO. Els textos s’adeqüen a aquesta franja d’edat i les activitats són més variades i complexes que en el nivell inicial. En aquest nivell es comencen a introduir textos que formen part de la vida quotidiana que envolta els usuaris (butlletí meteorològic, infografies…)
  • Avançat: pensat per alumnes dels darrers cursos d’ESO. Es treballen textos escrits en llengua estàndard. Bona part dels textos tenen relació amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV, internet…). La dificultat de les activitats és alta i es pretén que no només s’entenguin les idees centrals sinó que també es captin els matisos i les intencions més subtils.
  • Expert: usuaris dels darrers cursos d’ESO que tenen un bon nivell de comprensió i que s’inicien en la lectura de textos de nivells de formalitat alts i d’àmbits més específics (científics i tècnics, literaris, administratius i jurídics, argumentatius i d’opinió…) L’alumnat ha de ser capaç d’entendre completament aquests textos de complexitat alta, destinats a un públic adult.

Enllaç a la documentació del professorat.

Enllaç a l’activitat.

Anuncis