” El Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de Diciembre,  de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315 de 31.12.2011), aprovat pel Consell de Ministres, estableix una sèrie de novetats en relació amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a aplicar durant els anys 2012 i 2013 i, en concret, per als qui perceben rendiments del treball comporta un increment de les retencions que es quantifiquen d’acord amb l’escala aprovada a l’efecte.

D’acord amb les disposicions contingudes en l’esmentat Reial Decret Llei, per calcular les retencions de l’IRPF sobre els rendiments del treball que es practicaran durant l’any 2012, cal tenir en compte el següent:

–          Les retencions a compte de l’IRPF a practicar sobre els rendiments del treball corresponents al mes de gener de 2012 es calcularan d’acord amb el procediment general de retenció vigent al 2011.

–          Les noves retencions a compte de l’IRPF, en compliment de l’establert a l’esmentat Reial Decret Llei, s’aplicaran des de la nòmina de febrer del 2012.

Anuncis