Podem llegir a la plana web de Gencat Educació  que entre el 28 de setembre i el 4 d’octubre s’obrirà el plaç de demanda d’equipament, només per a centres públics de secundària que no han participat en les fases anteriors de dotació Educat 2.0

Com altres dotacions de catàleg, els centres fan les peticions de materials mitjançant l’aplicació del catàleg. Poden fer servir l’aplicació el director o directora, el cap o la cap d’estudis i el secretari o secretària del centre amb els seus identificadors d’usuari de la XTEC. Els centres seran informats mitjançant l’aplicació GEPSE sobre la relació de materials que els han estat adjudicats, les empreses adjudicatàries i els procediments de distribució i instal·lació que seguiran.

Les direccions de centre destinatàries d’aquestes dotacions ja van rebre divendres passat un correu electrònic indicatiu d’aquest procés, així com la quantitat de punts disponibles per a fer la demanda de material del catàleg.

Anuncis