Des del portal Gencat Educació s’ha elaborat una guia de recomanacions per als centres respecte la Protecció de Dades.  Interessant document que us posem directament en aquesta entrada, doncs cal registrar-se a la Intranet del Departament per a poder-lo veure.

” La protecció de dades de caràcter personal és un dret fonamental que busca protegir els ciutadans i el ple exercici dels seus drets davant les vulneracions que puguin procedir de la recollida, tractament i emmagatzematge de les seves dades personals, per part tant d’entitats públiques com privades. El ciutadà ha de poder saber i tenir control sobre qui utilitza les seves dades de caràcter personal, per a quina finalitat i a qui es faciliten aquestes dades, entre d’altres circumstàncies.

Els tractaments de dades de caràcter personal necessaris per a la gestió dels processos en l’àmbit educatiu, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i la capacitat d’aquestes per tractar grans volums de dades i, les diferències d’interpretació que pot suscitar l’aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, aconsellen l’elaboració d’unes consideracions destinades als centres i serveis educatius. Tot seguit es presenta un resum dels trets principals i, en tot cas es recomana la lectura integra del document ”

La recomanació d’acurada lectura del document és obligada. Bàsicament es desenvolupen 10 punts de contrast amb els seus corresponents annexos i normatives corresponents, que us permeten revisar el marc d’actuacions envers el tractament de dades personals dels vostres centres i serveis educatius.

1) Les dades són de les persones
2) Abans de començar, comproveu que el fitxer està creat
3) Sempre informeu i demaneu el consentiment
4) Sol·liciteu només dades que siguin adequades, pertinents i no excessives amb finalitats concretes i actualitzeu-les
5) Cancel·leu les dades quan no siguin necessàries i feu-lo de forma adequada
6) Faciliteu l’exercici de drets “arco” als titulars de les dades
7) No cediu dades sense estar autoritzat
8 ) Doneu compliment al deure de secret
9) Cas que contracteu serveis a empreses, reviseu els contractes
10) Adopteu mesures de seguretat

Anuncis