Si disposem del navegador Firefox , o altre, en català, ja podem configurar la plana de youtube per a ser vista , els menús, en català.
Per a fer-ho, només cal anar a la part inferior de la plana i seleccionar l’idioma per defecte en català:

Anuncis